©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

-  .  .  . : » «. ]  : [ 1505 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

 .

 . .

:

»«.

]

 :[

1505.

s ibn Malik  r vay t edir ki, (bir d ) Pey mb r  Sabit ibn Qeysi

aralar nda görm di. ( shab rd n) biri dedi: “Ya R sulullah, m n (gedib)

onun bar sind  s

 x

r g tir m. O gedib (Sabiti) öz evind  ba  aoturdu unu gördü v  (ondan): “V ziyy tin nec dir?”– dey  soru du. Sabit:

“Pisdir!”– dedi. (Sabit dü ünürdü ki,) s sini Pey mb rin  s sind n yüks -

 qald rmaqla 

ll ri puç olmu dur v  art q o, C

nn m  hlind ndir.

Adam Pey mb rin  yan na g lib ona x

r verdi ki, Sabit bel -bel  dedi.

Pey mb r  buyurdu: “Get onun yan na v  ona de ki: “S n C

nn m  h-

lind n yox,  ksin  C nn t  hlind ns n!” ( l-Buxari, 3613)-

-

-:

»

«.]

 :

[1

 Bax: “ l-Maid ” sur si, 3.581

1506.

ra ibn Azib  r vay t edir ki, (bir d

shab rd n) biri “ l-K hf” sur si-

ni oxudu. Bu vaxt h

td  olan at (t vi  içind ) vurnuxma a ba lad . Adam

salamlar  verib (namaz  bitirdikd ) baxd  ki, ba

n üstünü duman v  ya

bulud  al b.  O  bu  hadis ni  Pey mb

 dan

 v  Pey mb r  dedi:“Oxuma na davam et, ey filank s! Çünki o, Qurana gör  nazil olmu  süku-

tdir.


1

” ( l-Buxari, 3614)-

-:

 .

:»

«

 . -

-

 .:

»

«.]

 :

[1507. 

bn Abbas

 r vay t edir ki, Pey mb r  (h mi ) x st ni ziyar t etdikd

ona: “Eybi yoxdur, in allah, (günahlar n) t mizl nir!”– dey rdi. (Yen  bir

) Pey mb r  x st  bir b

viy  ba  ç km k üçün onun yan na g lib:

“Eybi yoxdur, in allah, (günahlar n) t mizl nir!”– dedi. B

vi is  (cavab nda)

ona dedi: “T mizl nir”– dedin?! Xeyr, bu, ixtiyar ça nda olan qocan n b

-

nind  od kimi yanan (v  ya qaynayan) bir q zd rmad r ki, onu q bir  apar-n.” Pey mb r  buyurdu: “Yax , qoy s n dey n olsun!” ( l-Buxari, 3616)

-

:

 . .

.

] :

[

1508.

vay t edilir ki, 

s  demi dir: “(Vaxt  il ) bir xristian  slam  q bul et-

mi di. O, “ l-B

” v  “Ali- mran” sur rini oxuyub (öyr ndi), Pey m-

r  üçün b zi sur ri yazd , lakin sonra yen  xristianl na qay td . (Bu

adam h r yerd ) dan rd  ki: “Muh mm d m nim onun üçün yazd qlar m-

dan ba qa heç n  bilmir.” (Çox keçm

n) Allah onun can  ald  v  (yax n-

lar ) onu d fn etdil r. Ert si gün s

r oyan b gördül r ki, torpaq onu bay ra

atm

r. Dedil r: “Bu, Muh mm din v  onun  shab rinin i i olacaq. Yol-da

z onlar n dinind n döndüyün  gör  onu q bird n ç xard b bay ra

at blar.” Sonra onlar d rin bir q bir qaz b onu d fn etdil r. S

r oyan b gör-

dül r ki, torpaq (yen ) onu bay ra atm

r. Dedil r: “Bunu Muh mm d v

onun  shab ri edib. Yolda

z onlar n dinind n döndüyün  gör  onu q -

bird n ç xard b bay ra at blar.” Sonra olduqca d rin bir q bir qaz b onu d fn

etdil r. S

r oyan b gördül r ki, torpaq (yen  d ) onu bay ra atm

r. N -


hay t, ba a dü dül r ki, bu i

 insan  li ola bilm z. Odur ki, onu (oldu u

yerd ) at b getdil r.” ( l-Buxari, 3617)

1

 Uca Allah “ l-F th” sur sinin 4-cü ay sind  buyurur: “Möminl rin iman  üstün  iman art rmaqüçün onlar n q lbin  rahatl q (sükun t, arxay nl q) nazil ed n Odur. Göyl rin v  yerin ordular  Allah nd r.

Allah Bil ndir, Müdrikdir.” T fsirçil r sükun tin m kl rl  b rab r yer  endiyini söyl mi r.hih  l-Buxari

rif layiq xüsusiyy tl r kitab .

582

-

:

:»

«

 .:

»

« .

-

- .

:

»«

 .

.]

 :

[1509. 

Cabir  r vay t edir ki, (bir d ) Pey mb r  (m nd n) soru du: “Sizd

xalça varm ?” Dedim: “Bizim haradan xalçam z ola bil r?” O buyurdu: “Tez-

likl  sizin xalçalar z olacaq!”

(Zaman  yeti dikd ) m n zövc

 dedim: “Y

r bu xalçalar  m nim

gözümün qaba ndan.” Zövc m dedi: “M

r Pey mb r  (biz ): “Tezlikl

sizin xalçalar z olacaq!”– dey  x

r verm mi dirmi?” Bundan sonra m n

onu s rb st buraxd m.” ( l-Buxari, 3631)

-

:

--

 .

 . .

 .

 . .

 .

 . .

 .

 ..

]

 :[

1510.

vay t edilir ki, Abdullah ibn M sud  demi dir: “S d ibn Muaz ümr  ziya-

tin  yola dü dü v  (gedib) Umeyy  ibn X fin (evind ) qonaq qald . Umey-

 d

ama ged rk n M dinn keç r v  S din (evind ) qonaq qalard .

Umeyy  S


 dedi: “Günortayad k gözl , insanlar yuxuya dals n, sonra get

ümr ni yerin  yetir.” S d (K

ni) t vaf ed rk n  bu C hl ona rast g ldi v

soru du: “Bu kimdir, K

ni t vaf edir?” S d: “M

m S d!”- dey  cavab

verdi.  bu C hl dedi: “Muh mm

 v  onun  shab rin  s nacaq verirsi-

niz, (sonra da g lib) arxay n K

ni t vaf edirs n?!” S d: “B li!”- dedi v  on-

lar  mübahis   etm

  ba lad lar.  Bu  vaxt  Umeyy   S

  dedi:  “S sini   bul

min s sind n yuxar  qald rma. Çünki o, bu vadid  ya ayan adamlar n

saqqal r.” Sonra S d dedi: “Vallahi, 

r s n m


 K

ni t vaf etm

mane olsan, m n d  s

amda ticar t etm

 imkan verm

m.”


Umeyy  onun yaxas ndan yap p: “S sini qald rma!”- dedi. S d q

bl nib


dedi: “ l ç k bizd n! M n Muh mm din  s ni öldür

yini iddia etdiyini

itmi m.” Umeyy : “M ni?”- dey  soru du. S d: “B li!”- dey  cavab verdi.

Umeyy  dedi: “Vallahi, Muh mm d  bir x

r ver rs , yalan dan maz.”

Sonra o, arvad n yan na g lib dedi: “Bilirs n, y sribli qarda m m

 n

dedi?” Qad n soru du: “N  dedi?” (Umeyy ) dedi: “ ddia etdi ki, o, Muh m-din m ni öldür

yini söyl diyini e itmi dir.” Arvad  dedi: “Vallahi, Mu-

mm d yalan dan maz.”

583

(Mü rikl r) B dr döyü ün  ç xd qlar  zaman carç  g lib (Umeyy ni) ça-

rd . Onda arvadi ona dedi: “Yoxsa y sribli qarda

n s


 dedikl ri ya-

ndan ç b?!” Umeyy  döyü  ç xmaq ist

di, lakin  bu C hl ona dedi:

“Ax  s n bu vadid  ya ayanlar n a saqqallar ndansan. Bir-iki günlük (bi-

ziml ) s

 ç x!” Bel likl , (Umeyy ) onlarla birlikd  s

 ç xd  v  (B dr

döyü ünd ) Allah onu m hv etdi.” ( l-Buxari, 3632)-

:

»«

 .

 ..

.

] :

[

1511. 

Usam  ibn Zeyd

 r vay t edir ki, (bir d ) Ummu S

 Pey mb -

rin  yan nda ik n C brail onun yan na g lib onunla söhb t etdi. O, ç b get-

dikd n sonra Pey mb r  Ummu S

n soru du: “(Bilirs n) o kim idi?”

Ummu S


: “Bu Dihya

1

 idi”- dedi. (Sonralar) Ummu S deyirdi:

“Vallahi, Allah n pey mb rinin  xütb sini e id

k, xütb

 onun


brail oldu unu bildir

k m n onun Dihya oldu unu hesab edirdim.”

l-Buxari, 3634)

-

:

»«.

]

 :[

1512. 

Abdullah ibn Öm r

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “M n (yuxu-

da) camaat n bir t

 ba nda topland

 gördüm. H min vaxt  bu B kr qal-

b (su hövz sind n) bir v  ya iki ç ll k su ç xartd , suyu ç xardark n azac q

iflik göst rdi. Allah onu ba las n! Sonra ç ll yi Öm r götürdü v  bu ç l-

k onun  lind  böyük bir badyaya döndü. M n insanlar aras nda onun qal-

rd

 qald ran bir çevik adam görm dim. N hay t, insanlar (heyvanlar -) suvatdan

2

 ç kib (badyan n  traf na topland lar).” ( l-Buxari, 3633)18-ci f sil.Uca Allah n: “Kitab verdiyimizxsl r onu öz o ullar  tan -qlar  kimi tan rlar. H qi-n d , onlardan bir d sthaqq  bil -bil  gizl dir”3 sözü -: :

[

$%

&

(')

*

+,

-

./

Z

-

:

»

« .

 .

1 Dihya ibn X lif l-K lbi  öz göz lliyi il  seçil n bir  shab  idi.

2

 1143-cü h disin qeydl rin  bax.3

 “ l-B


” sur si, 146.

hih  l-Buxari

rif layiq xüsusiyy tl r kitab .

584

 .

 . .

 .

 ..

]

 :[

1513. 

Abdullah ibn Öm r

 r vay t edir ki, (bir d ) y hudil r Pey mb rin

yan na g lib iç ril rind n bir ki inin bir qad nla zina etdiyini ona x

r ver-


dil r. Pey mb r  onlardan soru du: “Tövratdan da qala a aid n  bilirsi-

niz?” Onlar dedil r: “Biz (zinakarlar  h r yerd ) biab r edir, üst lik d allaq-

lay q.” Abdullah ibn S lam dedi: “Yalan dan

z! H qiq n, Tövratda

(zinakarlar ) da qalaq etm k  mr olunmu dur.” Bel  olduqda onlar Tövrat

tirib (onun bükülü s hif rini) açd lar, sonra onlardan biri  lini da qalaq

ay sinin üstün  qoydu v  bu ay

n h m  vv lki, h m d  sonrak  ay ri

oxudu. Abdullah ibn S lam dedi: “Qald r  lini!” Adam  lini qald rd  v  ora-

da da qala a aid ay  oldu unu (ham ) gördü. Onda onlar dedil r: “Ey Mu-

mm d, (Abdullah) düz deyir, (bu Kitabda) da qalaq ay si vard r.” Bundan

sonra Pey mb rin

mri il  zinakarlar  da qalaq etdil r. ( l-Buxari, 3635)

19-cu f sil. Mü rikl rin Pey m-rd n  möcüz  göst rm yinib etm si v  onun onlara ay nparçalanmas  göst rm si -:-

:

»«

.

] :

[

1514.

vay t edilir ki, Abdullah ibn M sud  demi dir: “Pey mb rin  zama-

nda ay iki yer  bölündü v  Pey mb r : “(Buna)  ahid olun!”– dey  bu-

yurdu.” ( l-Buxari, 3636)

-

.

] :

[

1515. 

Urva  l-Bariqid n  r vay t edilir ki, (bir d ) Pey mb r  ona bir dinar

verib bu pula bir qoç alma  tap rd . O da h min pula iki qoç ald , sonra da

qoçlardan birini bir dinara satd . O (ald ) qoçu v  dinar   g tirib Pey m-

 verdikd  Pey mb r  onun alverin  xeyir-dua verdi.

(O vaxtdan b ri Urva) torpaq alsayd  bel , ondan da qazanc  ld  edirdi.

l-Buxari, 3642)

585

-18 – Pey mb rinshab rinin üstünlükl ri kitabPey mb rin  yan nda olmu  vonu görmü  müs lmanlar onunshab ridir1-ci f sil.bu B krin  üstünlükl ri- :-

:

 . .

:

»«.

]

 :[

1516.

vay t edilir ki, Cubeyr ibn Mutim  demi dir: “(Bir d ) bir qad n Pey-

mb rin   yan na  g ldi  v   o,  qad na  (bir  müdd td n  sonra)  g lm yi  bu-

yurdu. Qad n: “B s g lib s ni tapmasam nec  olsun?”– dey  soru du. Sanki

o, Pey mb rin  v fat ed

yini q sd edirdi. Pey mb r  buyurdu:

“M ni tapmasan,  bu B krin yan na ged rs n!” ( l-Buxari, 3659)

-

:

.]

 :

[1517.

vay t edilir ki,  mmar  demi dir: “M n Pey mb rin  yan nda ancaq

be  köl , iki qad n v

bu B kri görmü düm.

1

” ( l-Buxari, 3660)-

:

:»

«

 .:

»

« .

 .

 .:

»

 . .

«

 ..

]

 :[

1518.

vay t edilir ki,  bu D rda  demi dir: “(Bir d ) m n Pey mb rin

yan nda oturmu dum. Bu vaxt  bu B kr paltar n  yini dizind n yuxar

qald rm  halda Pey mb rin  yan na g ldi. Pey mb r  dedi: “Dostu-

nuza g linc , o (kiminl

) mübahis  edib.” ( bu B kr) salam verdi v  dedi:

“M niml  (Öm r) ibn X ttab n aras na mübahis  dü dü v  m n onunla ko-

bud dan


m. Sonra pe man oldum v  ondan üzr dil dim, lakin o m ni ba-

lamad . Odur ki, s nin yan na g ldim. Pey mb r  üç d  dedi: “Allah

ni ba las n, ey  bu B kr!” Sonra Öm r (öz h

tind n) pe man oldu

1

 Burada  mmar ibn Yasirslam n  vv lki vaxt  n

rd  tutur. Bel  ki, h min vaxt Pey mb -

rin  d

tini çox az adam q bul etmi di.hih  l-Buxari

shab rin üstünlükl ri kitab .

586

bu  B krin  evin   g lib:  “ bu  B kr  evd dirmi?”–  dey   soru du.  Ona:“Xeyr!”– dedil r. Sonra o, Pey mb rin  yan na g lib salam verdi.  bu B kr

Pey mb rin  üzünd  naraz q hissini gör nd  (Öm

) yaz  g ldi v

diz çöküb iki d  dedi: “Ya R sulullah, m n daha çox haqs zl q etmi m!”

Pey mb r  buyurdu: “H qiq n, Allah m ni pey mb r gönd rdi. Siz:

“S n yalan dan rsan”– dediniz.  bu B kr is : “O do ru dan r!”– dedi,

üst lik can  v  mal  il  m ni d st kl di. Siz m nim dostumun (x trin  d y-

) son qoymayacaqs zm ?!” (O bunu) iki d  t krar etdi. (Bu hadis -

n) sonra onun x trin  d

n olmad . ( l-Buxari, 3661)-

« .

:

»«

 .

:»

«

 ..

]

 :[

1519. 

Amr ibn  l-As  r vay t etmi dir ki, Pey mb r  onu zatus-S lasil ordusu-

na ba  t yin edib döyü  gönd rdi. (Amr dedi:) “M n Pey mb rin  ya-

na g lib soru dum: “S nin  n çox sevdiyin adam kimdir?” O: “Ai dir”–

dedi. Dedim: “B s ki il rd n kimdir?” Dedi: “Atas !” Soru dum: “Sonra

kim?” O: “Öm r ibn X ttabd r”– dedi v  (ba qa) bir neç  adam n ad  ç k-

di. ( l-Buxari, 3662)-

:

:»

«

 ..

:

»«.

]

 :[

1520. 

Abdullah ibn Öm r

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Kim t

b-

bürlüyünd n paltar n  yini yerl  sürüy rs , Qiyam t günü Allah onunüzün  baxmaz. (Bunu e id nd )  bu B kr dedi: “M n fikir verm dikd  pal-

tar


n uclar ndan biri yer  sürtülür. Pey mb r  buyurdu: “S n ki bunu

bbürlüyünd n etmirs n.” ( l-Buxari, 3665)-

 .

 . .

.

 .:

»

« .

 .

--

 .

 . .

 .

 .:

587

»

« .

 .

 . .

 .

 .:

»

« .

.

] :

[

1521.

vay t edilir ki,  bu Musa  l- ari  demi dir: “(Bir d ) m n d st maz

al b evd n ç xd m v  (öz-özüm ) dedim: “Pey mb rd n  ayr lmayaca-

am, bütün günü onun yan nda olaca am.”

Sonra  bu Musa m scid  g lib Pey mb ri  soru du. (Oradak lar ona)

dedil r: “Filan yer  getdi.”

bu Musa) dedi: “M n soru a-soru a onun dal nca ç xd m. N hay t, o

gedib  ris quyusu olan ba çaya girdi. M n d  g lib qap n yan nda otur-

dum. Ba can n qap  xurma budaqlar ndan düz ldilmi di. N hay t, Pey-

mb r   t bii  ehtiyac   r f  etdikd n  sonra  d st maz  ald .  Bundan  sonra

n onun yan na getdim v  gördüm ki, o, quyunun ba nda oturub, ayaqla-

 da (dizd n yuxar ya q

r) aç b quyuya sallay b. M n ona salam ver-

dim, sonra da gedib qap n yan nda oturdum v  (öz-özüm ) dedim: “Bu

gün m n Pey mb rin  qap

 olaça am.” (Bu  snada)  bu B kr g lib qa-

 döydü. M n: “Kimdir o?”– dey  soru dum. O: “ bu B krdir!”– dey

cavab verdi. M n (ona): “Yerind  dur”– dedim, sonra (Pey mb rin  yan -

na) gedib dedim: “Ya R sulullah,  bu B kr iç ri daxil olmaq üçün izn ist -

yir.” Pey mb r  buyurdu: “ zn ver g lsin v  onu C nn tl  müjd !” M n

qay b  bu B kr  dedim: “G l iç ri! Allah n Elçisi  s ni C nn tl  müjd -

yir!”  bu B kr iç ri daxil olub quyunun ba nda, Pey mb rin  sa  t

fin-


 oturdu v  Pey mb r  etdiyi kimi ayaqlar  aç b quyuya sallad . Sonra

n (yerim ) qay b (qap n yan nda) oturdum. (Do ma) qarda ma g -

linc , o da m niml  g lm k ist yirdi, lakin m n onu d st maz alark n qo-

yub getdim. Allah ona xeyir n sib etm k ist

, onu da bura g tir r. El  bu

vaxt kims  qap  it di. M n: “Kimdir o?”– dey  soru dum. O: “Öm r ibn

ttabd r!”– dey  cavab verdi. M n (ona): “Yerind  dur”– dedim, sonra Pey-

mb rin  yan na gedib ona salam verdim v  dedim: “Öm r ibn X ttab iç -

ri girm k üçün izn ist yir.” Pey mb r  buyurdu: “ zn ver g lsin v  onu

nn tl  müjd !” M n qay b (Öm

) dedim: “G l iç ri! Allah n Elçisi

ni C nn tl  müjd di!” Öm r iç ri daxil olub quyunun ba nda, Pey m-

rin   sol  t

find   oturdu  v   ayaqlar   aç b  quyuya  sallad .  Sonra  m n

qay b (qap n yan nda) oturdum. 

r Allah filank

1

 xeyir n sib etm kist

, onu da bura g tir r. Bu vaxt bir n r g lib qap  t rp tdi. M n:

“Kimdir o?”– dey  soru dum. O: “Osman ibn  ffand r!”– dey  cavab verdi.

n (ona): “Yerind  dur”– dedim, sonra Pey mb rin  yan na gedib (Os-

man n  g ldiyini) ona x

r verdim. Pey mb r  buyurdu: “ zn ver g l-

sin v  ona müjd  ver ki, onun ba na müsib t g ldikd n sonra C nn  gir -

kdir!” M n qay b (Osmana) dedim: “G l iç ri! Allah n Elçisi  s

 müj-

1

bu Musa  qarda q sd edirdi.

hih  l-Buxari

shab rin üstünlükl ri kitab .

588

 verir ki, s nin ba na müsib t g ldikd n sonra s n C nn  girks n.”

Osman iç ri daxil oldu v  quyunun k nar nda yer olmad

 görüb Pey-

mb rin  qar  t find  oturdu.” ( l-Buxari, 3674)-

:

:»

«

.]

 :

[1522.

bu S id  l-Xudri  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “M nim  sha-

rimi söym yin! 

r sizd n biriniz Uhud da  boyda q l s

 vers ,

onlardan birinin verdiyi bir ovuc s, h tta yar na bel  çata bilm z”

l-Buxari, 3673)-

:

»«

.

] :

[

1523.

s  r vay t etmi dir ki, (bir d ) Pey mb r ,  bu B kr, Öm r v  Os-

man Uhud da na qalxd lar v  da  silk ndi. Onda Pey mb r  buyurdu:

“Sakit dur, ey Uhud! H qiq n, s nin üstünd  bir pey mb r, bir siddiq v

iki  hid var.” ( l-Buxari, 3675)-

:

 . .

.

] :

[

1524.

vay t edilir ki, ibn Abbas

 demi dir: “Öm r ibn X ttab ölüm aya nda

ik n m n onun yan na y

b ona dua ed nl rin aras nda idim. Bird n bir n -

rin arxamda durub, dirs yini çiynim  qoyub bel  dediyini e itdim: “Allah

 r hm t el sin. M n h mi  arzulam am ki, s n dostlar nla

1

 bir yerdolasan. Çünki m n Pey mb rin  çox vaxt bel  dediyini e id rdim: “M n,

bu B kr v  Öm rl  (filan yerd ) idim. M n,  bu B kr v  Öm rl  (filan i i)

gördüm. M n,  bu B kr v  Öm rl  (filan yer ) getdim.” M n ümid edirdim

ki, Allah s ni onlara qovu duracaq.”

bn Abbas

 dedi: “M n dönüb gördüm ki, bu,  li ibn  bu Talibdir.”

l-Buxari, 3677)

2-ci f sil. Öm r ibn X ttab nrif layiq xüsusiyy tl ri- :-

:

:»

 .

 .1

 Burada o, Pey mb ri  v

bu B kr  q sd edirdi.

589

«

 ..

]

 :[

1525. 

Cabir ibn Abdullah

 r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “(Yuxuda)

gördüm ki, C nn td

m. Bird n qar mda  bu T lh nin zövc si Rumeysa-

 gördüm v  bir ayaq s si e itdim. Soru dum: “Bu kimdir?” Dedil r: “Bu

Bilald r!” Sonra m n bir q sr v  bu q srin h

tind  bir cavan q z gördüm.

Soru dum: “Bu (q sr) kimindir?” Dedil r: “Öm rindir!” M n q srin için  gi-

rib ora göz g zdirm k ist dim, lakin s nin q sqancl n yad ma dü dü (v

n dönüb oradan uzaqla m).” (Bunu e id nd ) Öm r dedi: “Atam-anam

 qurban, ya R sulullah, heç s

 q sqana bil

mmi?!” ( l-Buxari, 3679)

-

:

»«

.

 .:

»

« .

:

»«

 .

.]

 :

[1526.

s  r vay t edir ki, (bir d ) bir n r Pey mb rd n  Qiyam t bar -

sind  soru ub dedi: “Qiyam t Saat  n  zaman g

k?” Pey mb r  bu-

yurdu: “S n Qiyam  n  t darük görmüs n?” Adam dedi: “Heç bir  ey ha-

rlamam am, m n sad

 Allah  v  onun R sulunu sevir m.” Pey mb r

 buyurdu: “S n sevdiyin k sl  bir yerd  olacaqsan!”

s dedi: “Biz Pey mb rin :  “S n  sevdiyin  k sl   bir  yerd   olacaq-

san!” sözün  sevindiyimiz kimi heç bir  ey  sevinm mi dik.”

s dedi: “M n Pey mb ri ,  bu B kri, Öm ri sevir m v  ümid edi-

m ki, onlar q

r yax q etmi  olmasam bel , bu sevgim  gör  onlarla bir

yerd  olaca am.”  ( l-Buxari, 3688)-

:

:»

«.

] :

[

1527.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Sizd n  vv l ya a-

srail o ullar ndan – pey mb rl r istisna olmaqla, b zi (

lisaleh) in-

sanlara v hy nazil olard . 

r m nim ümm timd n kim

 v hy nazil ol-

mu  olsayd , bu, Öm r olard .” ( l-Buxari, 3689)

?


------sindrom-l-fraumen-5.html

------sindrom-l-fraumen.html

------toefl--gre-general.html

------yoko-uwate--10.html

------yoko-uwate--15.html