©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

- : . ]  : [ 582 - Müxt r kinci n r b dilind n t rcüm ed n lixan Musayev


-

:

.]

 :

[582.

vay t edilir ki, Cabir ibn Abdullah

 demi dir: “Pey mb r  (b

n) na-


fil  namazlar  minik üz rind  qibl

 t

f deyil, (getdiyi istiqam  t f üztutub) q lard .” ( l-Buxari, 1094)

1

 Bu sözl r t ccüb do uran bir  ey gördükd  v  ya h r hans  bir müsib t üz verdikd  deyilir.  slindbu “ l-B

” sur sinin 156-c  ay sidir. 

bc si:

C

DE

F

GTranskripsiyas :  nn  lillahi v  inn  ileyhi raciun

2

 Yax n qohum olduqlar na gör  izdivaclarri tl  haram v  qada an olan, buna gör  d  bir-birind n

uzaq durmas  laz m g lm

n qad n-q z v  ki i.

213

5-ci f sil.yin üstünd  nafil  namazlmaq haqq nda-:-

:

:.

]

:[

583.

vay t edilir ki, 

s  e yin üstünd  ik n, qibl nin sol t fin  üz tutub na-

maz q ld . Ona deyildi: “S n qibl

n ba qa t

 namaz q rsan?!” O dedi: “M n

Pey mb rin  bel  etdiyini görm

ydim, bel  etm zdim.” ( l-Buxari, 1100)6-c  f sil. Srd 

(q ld  vacib)

namazlardan sonra nafil  namazlmayan kims  haqq nda-:-

:

:[

Á

ÂÃ

Ä

ÅÆ

Ç

ÈZ

]

 :[

584.

vay t edilir ki, ibn Öm r

 demi dir: “M n (vaxta ) Pey mb rl

 yol yol-

da  olmu am v  onun s rd  (nafil ) namaz  q ld

 görm mi m. T rif layiq

Allah buyurur: 

“Allah n elçisi sizl göz l nümun dir”1.

 ( l-Buxari, 1101)

7-ci f sil. Srd 

(f rz)

 namazla-ndan  vv l v  ya ba qa vaxt-larda nafil  namazlar  q lankims  haqq nda-:-

.

] :

[

585.

vay t edilir ki, Amir ibn Rabi

 Pey mb rin  s rd  ik n d

sinin üs-

tünd  getdiyi istiqam  t f üz tutub gec  (nafil ) namaz  q ld

 görmü -

dür. ( l-Buxari, 1104)8-ci f sil.rd 

(q nan)

 m rib v  i anamazlar  birl dirm k-:-

:

.]

 :

[1

 “ l- hzab” sur si, 21.hih  l-Buxari

Namaz  q saltmaq kitab .

214

586. 

bn Abbas

 r vay t edir ki, Pey mb r  s rd  olark n zöhrl sr nama-

, m ribl  d  i a namaz  birl dir rdi. ( l-Buxari, 1107)

9-cu f sil.Namaz  oturulu halda q labilmn k s, onu uzanan yerdla bil r-:-

:

»«.

]

 :[

587.

vay t edilir ki,  mran ibn Husayn  demi dir: “M n babasil

1

 x st liyin  tu-tulmu dum. Odur ki, Pey mb rd n  bu v ziyy td  namaz q lmaq bar sind

soru dum. O dedi: “(Namaz ) ayaq üst  q l, bacarm rsansa oturan yerd  q l,

(bunu da) bacarm rsansa uzanan yerd  q l.” ( l-Buxari, 1117)

10-cu f sil.r kim 

(hals z oldu undan)

oturdu u yerd  namaza ba la-qdan sonra hal n yax -la v  ya yüngüll diyinihiss ets , 

(namaz )

 ayaq üsttamamlamal r -:-

.

] :

[

588. 

Möminl rin anas  Ai

 r vay t edir ki, o, Pey mb rin  gec  namaz

ya a dolanad k oturdu u v ziyy td  q ld

 görm mi dir. (Ya land qda is )

o, oturmu  v ziyy td  (namaza ba lay b) sur ri oxuyar v  rüku etm k ist -

dikd , aya a qalx b otuz v  ya q rx ay  oxuduqdan sonra rüku ed rdi. ( l-Bu-

xari, 1118)-

 :

.]

 :

[589. 

Dig r r vay td lav  edib demi dir: “... sonra ikinci rük td  (birinci rük td )

etdikl rini eyni il  t krar ed rdi, namaz  bitirdikd n sonra (m

 t f) ba-

xard , m n oyaq olsayd m, m niml  söhb t ed r, yatm  olsayd m, o da uzan b

yatard .” ( l-Buxari, 1119)

1

 Düz ba rsa n a hiss sind ki qan damarlar n 

si n tic sind  tez-tez qanayan düyünl rin

 g lm sind n ibar t x st lik.

215

-19 – Gec nin bir vaxt  durub namaz q lmaq1 kitab1-ci f sil.Gec nin bir vaxt  durub  lavnamaz q lmaq-:-

:

:»

«

] :

[

590. 

bn Abbas

 r vay t edir ki, Pey mb r  gec  durub nafil  namaz  q ld qda

dey rdi: “Allah m, h md yaln z S

dir. S n göyl rin, yerin v  onlarda olanla-

n Hamisis n. H md yaln z S

dir. Göyl rin, yerin v  onlarda olanlar n s l-

ti S


 m xsusdur. H md yaln z S

dir. S n göyl rin, yerin v  onlarda

olanlar n nurusan. H md yaln z S

dir. S n göyl rin v  yerin Hökmdar san.

md yaln z S

dir. S n Haqsan. Verdiyin v d haqd r. S

 qovu maq haq-

r. Dediyin söz haqd r. C nn t haqd r. C

nn m haqd r. Pey mb rl r haq-

r. Muh mm d  haqd r. (Qiyam t) Saat  haqd r. Allah m! S

 t slim oldum,

 iman g tirdim, S

 t

kkül etdim, tövb  edib S döndüm, S nin u -

runda mübariz  apard m v  S nin hökmün  üz tutdum.  vv l etdiyim, sonra

ed

yim, gizlin saxlad m v  üz  ç xartd m (pis) ll rimi ba la!  vv

n d  S ns n, t xir  salan da S ns n. ( bad  layiq olan) m bud yaln z S n-

n v  ya S nd n ba qa (ibad  layiq olan) m bud yoxdur”

2

. ( l-Buxari, 1120)2-ci f sil. Gec  durub namazlma n f zil ti- :-

:

1 Buna  bc  t

ccüd namaz  deyilir.

2

 Transkripsiyas : Allahumm , ll-h mdu  nt  qayyimus-s

vati v l-ard  v  m n fihinn , v  l

l-

mdu l


 mulkus-s

vati v l-ard  v  m n fihinn , v  l

l-h mdu  nt  nurus-s

vati v l-ard  v

n fihinn , v  l

l-h mdu  nt  m likus-s

vati v l-ard, v  l

l-h mdu,  nt l-h qqu, v  va'duk l-

qqu, v  liqauk  h qqun, v  qauluk  h qqun, v l-C nn tu h qqun, v n-Naru h qqun, v n-n biyyun

qqun, v  Muh mm dun s llallahu aleyhi v  s ll m h qqun, v s-saatu h qqun, Allahumm , l

sl mtu, v  bik  am ntu, v  aleyk  t

kk ltu v  ileyk

btu, v  bik  xas mtu, v  ileyk  hak mtu, f fir

li m  qadd mtu v  m xxartu v  m sr rtu v  m 'l ntu,  nt l-muqaddimu v nt l-mu xxiru l  ilah

ill nt, l  ilah eyruk.

hih  l-Buxari

Gec  namaz  kitab .

216

-

-.

:

»«

 .

] :

-

[591.

vay t edilir ki, ibn Öm r

 demi dir: “Pey mb rin  sa

nda kims


yuxu gör nd  onu Pey mb

 dan ard . M n d  ist yirdim ki, bir yuxu gö-

rüm v  onu Pey mb

 dan m. Pey mb rin  zaman nda m n m scidd

yat rd m, özüm d  cavan o lan idim. Bir d  m n yuxuda iki m yin m ni

tutub C


nn

 t f apard qlar  gördüm. Baxd m ki, C

nn min  traf

(da dan tikilmi ) su quyusu kimi hörülmü dür. Bununla yana  onun iki dir yi

 var idi. Bird n m n onun içind  tan

m adamlar  gördüm v : “C

nn m

odundan Allaha sram!”– dem

 ba lad m. (Bu vaxt) qar

za bir m k

b m


: “Qorxma!”– dedi. M n bu yuxunu H fs

 dan


m, H fs  d  onu

Pey mb


 dan

. O dedi: “N  göz l insand r Abdullah! Ka  ki, gec r

namaz q layd .”

(S lim ibn Abdullah deyir ki,) bundan sonra o, gec r çox az yatard . ( l-

Buxari, 1121-1122)

3-cü f sil.st nin gec  namaz  q lmamashaqq nda-:-

:

.]

 :

[592. 

Cund b ibn Abdullah  r vay t edir ki, bir d  Pey mb r  x st ndi v

buna gör  d  bir v  ya iki gec  namaza durmad . ( l-Buxari, 1124)4-cü f sil. Pey mb rin

(camaat )

 gec  namaz , habeldig r nafil  namazlar  q lma ahrik etm si v 

(bunu onlara)

vacib buyurmamas  haqq nda-:-

:

»«

 .

 . .

:

»«.

]

 :593.

vay t edilir ki,  li ibn  bu Talib  demi dir: “Bir d  gec  Pey mb r

nim v  Pey mb rin  q  Fatim nin yan na g lib dedi: “Siz namaz q lm r-

zm ?” M n dedim: “Ya R sulullah, bizim can

z Allah n  lind dir. 

r

O, bizi oyatmaq ist, oyadar.” Bel  dey nd  o, m

 heç bir söz dem yib ç -217

b getdi. Sonra m n onun dönüb ged rk n ombas na vura-vura: “ nsan nec

 çox mübahis  ed rmi !”

 1

– dediyini e itdim.” ( l-Buxari, 1127)-

:

.]

 :

[594.

vay t edilir ki, Ai

 demi dir: “Pey mb rin  yerin  yetirm k ist diyi

el

ll r var idi ki, o, insanlar n bu ll ri yerin  yetirdikd n sonra bunun

onlara da f rz buyurulaca ndan ehtiyat etdiyind n h min 

ll ri t rk ed r-

di. Pey mb r  heç vaxt duha namaz  q lmay b

2

,  m n  is   bu  namaz   q -ram.”( l-Buxari, 1128)

5-ci f sil. Pey mb r  gecnamaz nda o qr durard  ki,tta ayaqlarrdi-:-

:

»«.

]

 :[

595. 

Mu ira ibn  ob

 r vay t edir ki, Pey mb r  gec  namazlar  q lark n o

r ayaq üst  durard  ki, h tta, ayaqlar  v  ya bald rlar

rdi. Ona (n

üçün özün  bu q

r  ziyy t verirs n) deyildikd , o dey rdi: “ ükür ed n bir

qul olmay mm ?!” ( l-Buxari, 1130)

6-c  f sil.Gec nin ax nda yatan kimshaqq nda-:-

:

»«

.

] :

[

596. 

Abdullah ibn Amr ibn As

 r vay t edir ki, Pey mb r  ona demi dir: “Alla-

n  n çox xo una g n namaz Davudun

 q ld  namaz,  n çox xo una g -

n  oruc  is   Davudun  tutdu u  orucdur.  Davud  gec nin  yar

  yatar,  sonra

qalx b onun üçd  birini namaz q lar, sonra da yerd  qalan alt da birini yatard .

Orucu da güna

 tutard .” ( l-Buxari, 1131)-

 :

 . .

]

 :[

1

 “ l-K hf” sur si, 54.2

 Ai


 ya Pey mb rin  duha namaz  q ld

 görm mi dir, ya da onun bu namaz  davamiy-

tli olaraq q lmad

 q sd etmi dir.hih  l-Buxari

Gec  namaz  kitab .

218

597.

sruq r vay t edir ki, m n Ai

n

: “Pey mb rinn çox sevdiyi 

l

hans  (l) idi?”– dey  soru dum. O: “Davaml  olan (

ll r)”– dey  cavab

verdi. M n soru dum: “(Pey mb r  gec  namaz  q lmaq üçün) n  vaxt yu-

xudan oyanard ?” Dedi: “Xoruzun s sini e id nd  durard .” ( l-Buxari, 1132)-

 :

.598. 

Dig r r vay td  Ai

 demi dir: “Xoruzun s sini e id nd  durub namaz q -

lard .” ( l-Buxari, 1132)

-

:

.]

 :

[599. 

Ba qa bir r vay td  Ai

 Pey mb ri  q sd edib demi dir: “O, m nim ya-

mda yatm  ik n s

r aç lard .” ( l-Buxari, 1133)7-ci f sil.Gec  namaz  q lark n qiyam1uzatmaq-:-

:

 .:

.

] :

[

600.

vay t edilir ki, Abdullah ibn M sud  demi dir: “Bir gec  m n Pey mb rl

 birlikd  namaz q ld m. O, qiyam  o q

r uzatd  ki, h tta, m n pis bir i  gör-

k ist dim.” Biz: “O n  i  idi?”– dey  soru duq. O dedi: “ st dim yer  otu-

rum v  Pey mb ri  ayaq üst  burax m.” ( l-Buxari, 1135)

8-ci f sil. Pey mb rinccüd namaz  nec  v  neçrük t q lmas  haqq nda- :-

.

] :

[

601.

vay t edilir ki, ibn Abbas

 gec  q nan nafil  namazlar  n

rd  tutub

demi dir: “Pey mb rin  namaz  on üç rük td n ibar t idi.” ( l-Buxari, 1138)-

.

] :

[

602.

vay t edilir ki, Ai

 demi dir: “Pey mb r  gec  on üç rük t namaz q -

lard , vitr namaz  v  sübh namaz n sünn ti d  buna daxil idi.” ( l-Buxari, 1140)

1

 429-cu h disin qeydl rin  bax.219

9-cu f sil. Pey mb rin  gecnamaza durmas , habel  yatmas bir d  gec  namaz n

(hökmünün)

 n sx olunmas1haqq nda-:-

 .

] :

[

603.

vay t edilir ki, 

s  demi dir: “Pey mb r  bir ay  rzind  o vaxta q

r

oruc tutmazd  ki, h tta, biz onun h min ay oruc tutmayaca z nn ed rdik,

habel  bir ay  rzind  o q

r oruc tutard  ki, biz onun h min ay ard l oruc

tutaca


 güman ed rdik. Gec r onun namaz q ld

 görm k ist

ydin,

mütl q gör rdin, h mçinin onun yatd görm k ist

ydin, mütl q gör r-

din. ( l-Buxari, 1141)

10-cu f sil. 

(H r k s)

 gecnamaz  q lanad k  eytan nonun boynunun ard na vurdu udüyünl r aç lm r - :-

:

»«.

]

 :[

604.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Sizl rd n biri yatd

zaman  eytan onun boynunun ard na üç düyün vurur v  h r düyün vurduq-

ca

2: “Gec  uzundur, yat!”– (deyir). 

r o kims  oyan b Allah  zikr ets , dü-

yünl rd n biri aç lar, d st maz alsa, ikincisi aç lar, namaz q lsa, üçüncüsü aç -

lar v  bel likl  d  o adam s

r gümrah v hvali-ruhiyy si yax  oldu u hal-

da yuxudan oyanar.  ks halda is  o,  hvali-ruhiyy si çox pis, özü d zgin hal-

da yuxudan oyanar. ( l-Buxari, 1142)

11-ci f sil. Kim namaz q lmay byatarsa,  eytan onun qula nasidik ifraz ed r -:-

:

 .:

»

«.]

 :

[1

 “ l-Muzz mmil” sur sinin 1-ci, 2-ci-, 3-cü, 4-cü v  20-ci ay rin  bax.

2

eytan bunu bel  edir ki, düyünl r möhk m olsun v  ya yatm  insan heç bir  ey hiss elsin.

hih  l-Buxari

Gec  namaz  kitab .

220

605.

vay t edilir ki, Abdullah ibn M sud  demi dir: “Pey mb rin  yan nda

bir adam haqq nda söhb t aç ld  v : “O, s

 q

r yat b, heç namaza daqalxmay b”– deyildi. (Pey mb r ) buyurdu: “ eytan onun qula na sidik if-

raz etmi dir.” ( l-Buxari, 1144)12-ci f sil.Gec nin ax nda dua etm k vnamaz q lmaq -:-

:

 .]

 :

[606.

bu Hureyra  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Uca v  Ulu R bbimiz

r  gec nin  ax r  üçd   birind   dünya  s mas na  enir  v   buyurur:  “Kim  M

dua edir ki, M n d  onun duas  q bul edim?! Kim M nd n dil yir ki, M n d

ona dil diyini verim?! Kim M nd n ba lanma dil yir ki, M n d  onu ba la-

m?!” ( l-Buxari, 1145)13-cü f sil. Gec nin  vv liniyat b ax oyaq qalan kimshaqq nda -:-

 :

.]

 :

[607.

vay t edilir ki, (bir d ) Ai

n

 soru dular: “Pey mb r  gec  nama- nec  q lard ?” Dedi: “Gec nin  vv lind  yatar, ax nda qalx b namaz q lar,

sonra yenid n yata na uzanard . Mü zzin azan verdiyi zaman qalxar v  laz m

rdis  qüsl ed r, yoxsa d st maz al b (namaza) ç xard .” ( l-Buxari, 1146)

14-cü f sil. Pey mb rinramazanda v  ba qa aylardald  gec  namazlar -:-

 :

 .:

»

« .

]

 :[

608.

vay t edilir ki, (bir d ) Ai

n

: “Pey mb r  ramazan ay nda necnamaz q lard ?”– dey  soru dular. O dedi: “Pey mb r  n  ramazanda, n  d

221

ba qa bir ayda (gec r) on bir rük td n art q namaz q lmazd , ( vv lc ) dörd

rük t q lard  ki, bu rük tl rin (nec ) göz l v  (n  q

r) uzun oldu u bar

heç soru ma. Sonra (yen ) dörd rük t q lard  ki, bu rük tl rin (nec ) göz l v

(n  q


r) uzun oldu u bar

 heç soru ma. Sonra da üç rük t q lard .”

Ai

 davam edib dedi: “M n: “Ey Allah n elçisi, vitr namaz  q lma- yat rsan?”– dey  soru dum. O buyurdu: “Ey Ai , m nim gözl rim yatsa

da, q lbim yatm r.”  ( l-Buxari, 1147)15-ci f sil.ld n dük ibad t etm knilmir -:-

:

»«

 .

 . :

»

«.]

 :

[609.

vay t edilir ki, 

s ibn Malik  demi dir: “(Bir d ) Pey mb r  (m s-

cid ) daxil olub, iki dir k aras nda ç kilmi  bir ip gördü v : “Bu n  ipdir”– de-

 soru du. (Oradak lar): “Bu, Zeyn bin ipidir, (namaz q b) yorulduqda, on-

dan tutur”– dedil r. Pey mb r  buyurdu: “Yox, aç n onu! Biriniz özünü güm-

rah hiss etdikc  namaz  q ls n, yorulduqda is  otursun.” ( l-Buxari, 1150)

16-c  f sil. Daim gec  namaz-lar  q lan kims nin bunu t rketm si bnilmir -:-

:

 :»

«

 .]

 :

[610. 

Abdullah ibn Amr ibn As

 r vay t edir ki, Pey mb r  m

 bel  demi -

dir: “Ey Abdullah, s n filank s kimi olma! O, gec r namaza durard , sonra is

gec  namaz  t rk etdi.” ( l-Buxari, 1152)

17-ci f sil.Gec  yuxudan oyan b namazlan kims nin f zil ti -:-

:

» .

 .

 .«.

]

 :[

hih  l-Buxari

Gec  namaz  kitab .

222

611. 

Ubad  ibn Samit  r vay t edir ki, Pey mb r  demi dir: “Kim gec  oyanar-

n: “Allahdan ba qa (ibad  layiq olan) m bud yoxdur, O t kdir, Onun  ri-

ki yoxdur. Mülk Onundur, h md Onad r v  O h r  ey  Qadirdir. H md Alla-

had r. Allah pak v  müq dd sdir. Allahdan ba qa m bud yoxdur. Allah  n Bö-

yükdür. Qüdr t v  güc yaln z Allahdadir!

1

”– dey  (zikr etdikd n) sonra: “Eybbim, m ni ba la!”– des  v  ya dua ets , ona cavab veril r, qalx b d st -

maz ald qdan sonra namaz q lsa, namaz  q bul olunar.” ( l-Buxari, 1154)-

 :

:]

 :

[612.

bu Hureyra  öz r vay tl rind n birind  (insanlara) xat rlatm

r ki, Alla-

n elçisi  bel  demi dir: “H qiq n, sizin qarda

z pis söz dan

r.” Bu-


nunla o, Abdullah ibn R vahan

 (v  onun söyl diyi bu  eiri) q sd etmi dir:Sübh ça  yeti nd , dan yeri a aranda,

Allah n Pey mb ri Quran oxuyur aram zda.

Gözl rimiz kor ik n, o biz  yol göst rdi,

Sözünün gerç yini q lbimiz y qin etdi.

Gec r o, böyrünü yata ndan qald r,

2

Mü rikl rs  h min vaxt, d rin yuxuya dal r.

l-Buxari, 1155)-

:

.:

»

«.

]

 :[

613.

vay t edilir ki, ibn Öm r

 demi dir: “Pey mb rin  zaman nda m n

yuxuda gördüm ki, sanki  limd  bir parça ip k var v  C nn td  hans  bir yeri

ist yir ms , bu parça (m niml  birlikd ) oraya uçur v  gördüm ki, iki (m k)

lib m ni C

nn

 t f aparmaq ist yir, (bu vaxt) qarza bir m k ç -

b (m


): “Qorxma!”– (dedi, onlara da): “Burax n onu!”– dey mr etdi. Son-

ra H fs  m nim bu yuxumu Pey mb

 dan

. O dedi: “N  göz l insan-r Abdullah! Ka  ki, gec r namaz q layd .”

(Ravi deyir ki, bundan sonra) Abdullah

 gec r namaz q lard . ( l-Bu-

xari, 1156)

1

 Transkripsiyas : L  ilah  ill llahu v hdahu lrik  l hu, l hul-mulku v  l hul-h mdu v  huv  al

kulli  eyin qadir,  lh mdulill hi, v  subhanallahi, v  l  ilah  illallahu, v llahu  kb r, v  l  h ul  v  l

quvv  ill  bill h.

2

 Burada mü rikl r yuxuda ik n Pey mb rin  gec  namaz  q ld  nrd  tutulur.

223

?


----nformasiya-cmiyytinin.html

----nostradamusun-m-4.html

----nostradamusun-m-9.html

----ouqgll---trkc.html

----prognozno-3.html