1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 40

رُبَّ أَخٍ لَكَ لَمْ تَلِدْهُ أُمُّكَ - الْخُطَـبُ الْمِنْبَرِيَّـةُ so manga khutbah sa mimbar gintas I pianimo ago piagiasa I

səhifə24/40
tarix28.10.2017
ölçüsü3.76 Mb.

رُبَّ أَخٍ لَكَ لَمْ تَلِدْهُ أُمُّكَ

Adn a pagari nka a da mbawataan i ina aka
Miaaloy ko Qur’an a so katharoo Allāh  a:

فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

(

النساء

173)

Na so pman so siran oto a miaratiaya ago minggalbk siran sa manga pipiya na ithoman iyan kiran so manga balas iran ago pagomanan iyan siran ko pd ko kalbihan iyan (an Nisa’ 173)
Na inosay o manga ulama a giankoto a kalbihan a ipagoman kiran o Allāh , na gioto so kapakapzasapaata o oman i miphapagariya sii ko Allāh , sa so pagariya na khasapaat iyan so pagari niyan na so pman so pagari niyan na khasapaat iyan mambo so pagari niyan sa taman sa palaya siran dn maliyot o sapaat sa palaya siran matimo ko sorga a magariari sa datar o kiaphapagariya iran ko doniya. Isa pn a initafsir iran san na so kakhailaya iran ko Allāh  ko alongan a Maori.

Manga Oripn o All

ā

h,

giankaya a kaphapagariya na margn a tharagombalayin inonta ko manga taw a zisi kiran so titho a paratiaya ko Allāh , ka makapphapagariya so manga niawa iran ago so manga poso iran, opman o kabaya aka a katokaw anka ko titho a kaphagariya na sii nka khakilala ko masa a kasasagad o kangt, a go so margn, ka so ginawai ko margn na titho a bolayoka, na so inampda ko kasawit a kapipiya ginawa na matag onota a di niyan khaadn so maana a kaphagariya, iniropa oto o maongangn a manga kadaan daan a Mranaw a:
O ana garing ka a man so alongan mada na oba nka ba zambia ko diagowat a garing a mana maranka ndaw a romoyod o masokat na mayon o kasokodi o miradnong sa nangtan.

Manga Oripn o All

ā

h,

aya karina sa di khikowa so tamok sa tonay a bolayoka na so katharoo o kawasa a giimbodo sa gii niyan tharoon a:
Sayana a margn so kambbtadan akn, a o makaito so tamok akn na da dn a bolayoka ambolayokn ako niyan, a sii ko kakhakawasa ko na langowan a taw na dadayoon ako niyan, tanto dn a madakl a bolayoka a inizaromataya a sabap ko kamrmr na gianatan ako niyan, na di bo dn pirapira i ridoay a inipagimataya a sabap ko kakawasa na biolayok ako niyan.

Manga Oripn o All

ā

h,

so manga taw a madodoniya so antap iyan a kalilipatan iyan so maori a alongan na gianan i btad iran a sii siran pkhatimo ko taginting o niko sa kalilipatan iran a so tamok, na da a makapapaar on a rowar ko miangadn, sa bialoy niyan anan a tioba ko kawasa o miphanonoatan iyan ankanan a tamok ko kabaya o Allāh , na sakamaoto a tioba oto ko miskin sa kiawiswisi ron o khapantang iyan so kalipds o kamrmr, a kna o ba kaligt o Allāh , sa da niyan on kabgi sa tamok, aya mataan na limo iyan on, ka so Allāh , i matao ko pagns o kaoyagoyag, sa adn a marata a kapipikira on o taw gioto i mapiya on, na dn mambo a aya katao niyan on na aya on mapiya a gioto i marata on, pitharoo Allāh , a:

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

,

وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

,

وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

(

البقرة

216)

Khasalak a adn a ipkhagowad iyo a shayi a aya rkano mapiya, go khasalak a adn a pkhababayaan iyo a shayi a aya rkano marata, so Allah na matao a skano na daa katawan iyo (al Baqarah 216)
So katankda ko marata ago so mapiya na sii anan sa kapaar o Allāh , a da sa gaga o manosiya, aya pkhokomn o taw a marata on na so sopak ko kabaya o ginawa niyan, na aya mapiya on na so pkhababayaan o ginawa niyan, a gianan na mangikmat a kataks, ka so ginawa o manosiya na aya lalan o shaytan sa kakhabinasai niyan on, sa aya patot ko Muslim na aya onotan iyan na so kabaya o akal iyan, kna o ba so kabaya o ginawa, gioto i miaaloy ko Hadith Qudsi, a liniyot so sorga a manga nganin a ipkhagowad o ginawa, na linibt so naraka a manga nganin a pkhababayaan o ginawa o manosiya, sa gianan i pagns a timbangan o Mu’min, sa so ipkhagowad o ginawa niyan na ndodon so sorga, na so pkhababayaan o ginawa niyan na gioto so naraka, sa o phananggila so taw, na aya onoti nka na so sopak ko kabaya o ginawa nka, ka anka makaapas sa di ka magogo o shaytan.

Manga Oripn o All

ā

h,

aya khikowa sa manga bolayoka na so kabaloy nka a taw a maroyodn a mapantang ago masabar a pphakaadiadin iyan so kabaya o salakaw ron san ko kabaya iyan, na aya samporna iyan na so kakhapiyaan ago kapangalimo san ko manga salakaw a bolayoka ka so kakhapiyaan na gii niyan mathaoripn so poso’ o salakaw ron. Pitharoo maongangn a Arab a:

أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبَهُمُ

,,,

فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الإِنْسَانَ إِحْسَانُ

Khapiyaan ka ko manga taw ka mapangongoripn ka so manga poso iran

Ka lalayon dn giimathaoripn so manosiya a kakhapiyaan.

Manga Oripn o All

ā

h

, pangnin tano ko Allāh  a balowin tano niyan a pd ko manga taw a pphamakin’gn iran so katharo na phagonotan iran so lbi ron a mapiya.

وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Wa aqūlu qawlī hādā wa astagfirullāha lī wa lakum wa lisāiril Muslimīn min kulli dambin fastagfirūhu innahu Huwat Tawwābur Rahīm.




Al Khutbah 30

So Bandingan ko Islam ago so Kanggalbk

Ki: Alim, Hassanor Bin Maka Alapa

Al Murshid Al Am

Al Insan Islamic Assembly of the Philippines

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

,

وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

,

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى يِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ

:


فَيَاعِبَادَ اللهِ يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

:


وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

(

التوبة

105)


Innalhamda lillāhi nahmaduhu wa nastaīnuhu wa nastagfiruh, wa na’ūdubillāhi min shurūri anfusinā wa sayyiāti a’mālinā, man yahdihillāhu falā mudhillalahu, wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan murshidā, wa ash’hadu allā ilāha illallāhu wahdahu lā sharīka lahu, wa ash’hadu anna Mohammadan abduhu wa rasūluh, Allāhumma salli wa sallim wa bārik alā Mohammadin sallallāhu alayhi wa salallama wa alā ālihi wa sahbihi wa manihtadā bihad’yihi ilā yawmidd dīn wa ba’du:
Fayā ibādallāh, Yaqūlul Haqqu Tabāraka wa Ta’ālā fil Qur’ānil Karīm:
Wa qulimalū fasayarallāhu amalakum wa rasūluhu wal mu’minūn

(at Tawbah 105).


Manga Oripn o All

ā

h,

so oriyan o bantog tano ko Allāh  ago so panalamt tano ron, ago so kinipangnin tano sa kapakaslang ko Nabi tano a Mohammad  ago so manga pamiliya niyan, so manga bolayoka iyan, ago so kadandan o manga Muslim, na omiog so Allāh  na zakat tano pman sankai a bandingan a bago a so Islam ago so Kanggalbk.
Giankai a bandingan na patot a maosay sa makabkn so manga polaos iyan, ka kagiya so kaoyagoyag ko doniya ago so dn so doniya ko katimbl iyan na inadn o Allāh  sa pantag sa pnggalbk, langowan a kaadn na adn a missnggay a galbk iyan a initagima on o Allāh  mapiya so manga kaadn a di khakaog ko kapkhailaya on o manosiya na adn dn a mattndo a galbk iyan.

Manga Oripn o All

ā

h,

misabap ko kanggalbk na pkhailay tano so bontal o doniya a giizalinsalin so warna niyan, adn oto a masa a khailay nka so doniya a masilm a magagadong a ipkhalilini o mata so kaphrantawa niyan on milay, ko kababagombar o manga daog ago so manga obarobar o mangngtho a misasarta on so manga kanayo iyan a lomimogaw sa torog o sasagadn a roparop, na magkas pman so masa na pmpbaropa masalin, sa so masilm a mangngtho na khaarogan a phrorang sa pzarinsing taman sa makabinaning na mbaloy a rasaas a gankil a ipzambr o ndo’.
Gianan so kaoyagoyag ago gianan i galbk o kaoyagoyag, a kasasandngan o manosiya sa kapita sa magabi, na ino adn a miakowa niyan on a thoma a khabaloy a padoman iyan ko gii niyan kapanglm ko kalibotng o kibabatog?
Gianan i kiniropaan on o Allāh  ko Qur’an iyan a:

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا

(

الكهف

45)

Go bgan ka kiran a ibarat so kaoyagoyag ko doniya a datar a ig a piakatorom ami skaniyan a phoon sa kawang na minizaog skaniyan o mangngtho ko lopa (na inirangiran iyan oriyan iyan) na mimbaloy a rasaas a ipzambr o ndo, go miaadn so Allah ko kalangowan a shayi a Gomagaos (al Kahf 45)
Aya kinimbayokn ko ron ko basa Mranaw na:
Ba dn pakaomayag so rangiran o dansoli a pamomolan sa ripag ka thmgan bo o musim na maarogan mrorang, a mabthobtho niyan a in’ngka ka madaman ka giyai so doniya a tampat o barandiya, a di bo kakal a ingd na adn a Katolosan a aya kabalinganan o sakaliyan a alam.

Manga Oripn o All

ā

h,

oda adna o Allāh  so kanggalbk o kaadn na kharmbis so kaoyagoyag na khasabapan sa kabinasa, ka so ig na igira matitinkong a di khakaog na pkharmbis ago pkhaoyagan sa manga kdikdi a khasabapan sa sakit o manosiya, ogaid na anda dn i karagiray niyan ko lopa sa somagad ko katgas o manga ator na giimbaloy ankoto a ig a malingaw a linang a ragiray sa bakrng o pkhawaw ko kainoma niyan on, ino mangaday siabot anan o taw ko kapkhasimaa niyan on. Gianan so rarad o kakhaokaog a kanggalbk, sa giankoto a ig na anda dn a kabrn iyan balabw igira maito so dianka iyan na di niyan khaoyag so sda a pphagintaw ron sa da a kaoyagoyag on, ogaid na opkhakaog sa maito maito na pkhaadn on so oxygen a sabap a kakhaoyag on o sda ago so mranaranap a salakaw.

Manga Oripn o All

ā

h

, gianan so kanggalbk o waraan ago so manga kaadn a mattgl, so pman so manosiya, a inadn a maporo i pankatan, na aya taralbi a makapangindaw sa kabaloy niyan a baragalbk odi na tagalbkan a lalayon pkhakaog so lawas iyan, ka roo matatago so kaoyagoyag iyan, na so kabrn na gioto dn so kambankabankay a daa niawa niyan.
Gowani a adnn o Allāh  so manosiya a pakabalingn iyan ko doniya na mimbaloy a pd sa waraan iyan so kapakaphanizakay ko kanggalbk sa kaoyagan, ka so doniya na ingd a sabap, sa langowan a khaadn on na misasankot ko sabap iyan, kna o ba datar o sorga a daa ba on sabap, ka so bagr o Allāh  a manardas na aya giinggolalan. Pitharoo Allāh  a:

لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

(

البلد

4)

Sabnar a inadn ami so manosiya sa kaprasarasay
Ipoon ko kaphakapoon iyan ko ama iyan ko kiphansirn on ko ina iyan ago so kinimbawataan on na miokit sa zompitan ko masimpit a lalan ko bngawan o ina iyan, na miakatogalin ko doniya na gii dn khaokhaog sa taman sa mabaloy a bankay ko kapatay niyan sa ikagm ko lopa a phoonan iyan.
Sii sankanan na tankda o manosiya a inadn skaniyan ka pakapnggalbkn, na so kapnggalbk iyan na sabap ko sogoan on o kabaya iyan ago so ongaya iyan, sa ino mikhaokhaog ka kagiya adn a kabaya iyan a nganin a makowa niyan, na aya waraan o manosiya na khabayaan iyan komowa so pkhababayaan o ginawa niyan, gioto i sabap a opama ko obayi so taw sa waga ago onga a sapad na aya phorotn iyan na so onga a sapad, ka o aya porota niyan na so waga na khalowis na phamagrgan o manga taw a makasisima on, go so ginawa o manosiya na pphalagoyan iyan so mayaw ago so masakit, ogaid na pphlobaan iyan so magigirk ka kagiya pkhasoat iyan so kagdam iyan a kalalawasi a kabaya o ginawa niyan.

Manga Oripn o All

ā

h

, sabap sankanan a kambidabida o galbk a pnggalbkn o manosiya sabap ko kambidabida o kabaya iran, na tiankd o Islam gowani a tharoon a Allāh a:

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى

(

الليل

4)

Mataan a so galbk iyo na matatankd a phizoson a mbidabida.
Sii ko kambidabida o manga galbk na khasabapan sa kapakaphrorompka o manga ongaya o manga taw na khaadn so kaplotng o oman i isa ka kagiya khabalambanan o pd iyan so kabaya iyan, na sabap ko limo o Allāh  ko manosiya na inipakawit iyan so agama Islam, ka an iyan makompas ankanan a kabaya a pnggalbkn o manosiya, sa aya inibtad iyan a kompas a paganay a pagosarn o manosiya ko kapnggalbk iyan, na so tiankd o Islam a aya mapiya na so piakapiya niyan, apiya pn marata a kapipikira on o manosiya, na aya marata na so piakarata iyan, mapiya pn mapiya a kapipikira on o mansoiya, samanan na di khapakay a aya balowin a timbangan na so kabaya o manosiya ka khaantiyor so doniya, ka makaphrorompaka so kabaya sabap ko kambidabida o panarima o nggagaisa a manosiya.

Manga Oripn o All

ā

h,

so kibabatog o manosiya ko doniya na dowa dowa a btad a kasasabapan ko gii niyan kanggalbk a siran so: (1) kapakadaya sankai a doniya, (2) so kapakadkha ko oriyan o kapatay, giankanan a dowa btad na gianan i goliling a misabap on na miakambowat so ongangn o manosiya, ago misabap on na iniotoron o Allāh  so manga kitab iyan ka an makarinayag ankanan a dowa btad, a di san dn phakaliyo so antap o kamamanosiyai.
Sii ko kapzmbaga san na miaadn so manga philosophy a pithibarang sa oman i isa on na adn a tindg iyan, samanan na so Mu’min na pangndod ko Islam ka ndodon so pariksa ankanan a antap.
Aya mambo a mibabala san na so kadodoani ko manosiya sa di niyan kakhakowaa ko ongaya o pikir iyan ko kibabatog, ago so kapakadaya iyan ko oriyan o kapatay, sa aya mimbowat ko arangan o manosiya na so kawasa a taw ko doniya na aya makadadaya, sabap sa malbod on so kakowaa niyan ko manga ongaya iyan sabap ko pirak iyan, na so miskin na aya kadodoanan sabap ko kaada on o montiya a kandak sa margn a kakhisampay niyan ko randong a pikir iyan sabap ko kawiwiswisi ron. Sa datar oto a simbag mambo oto o manga ongangn a phoon ko manosiya ago so agama a phoon sa langit.

Manga Oripn o All

ā

h,

so Islam ko kiapakaoma niyan na inarga iyan ago tinimbang iyan ankanan a dowa btad a miaaloy tano, sa aya inikokom iyan na patoray a makadaya so taw ko doniya ago makaapas ko oriyan o kapatay, sa gioto i kiaimpita niyan ko langowan a galbk o Muslim sa piakaantap iyan ko titho a lalan iyan, go inilay niyan so btad o kawasa ago so miskin ko kala o goang a kambibidaan iyan, na inarga iyan oto sa biolongan iyan ago inisogo iyan a kapakakhakaraniya o pankat o kaphagingd o manga taw ko kasaromag iyan ko tamok, sa da niyan tarimaa o ba argaa so manga taw sa sii ilaya ko kala o manga tamok iran ago so kaito iyan, sa so kawasa na maporo a pankat na so miskin na mababa i pankat sa datar o kinibtad on o manga atoran a jahiliyyah a kapapantagan.
So Islam na di ron khatoon so kiaphankapankat o kaphagingd o manga taw sa ba sii niyan inilay ko manga tamok iran, misabap roo na giarobat iyan so kamrmr ago bialoy niyan oto a sakit a makaopaw a kna o ba aya pagopawa niyan na so bok ko olo, ogaid na aya dn a pagopawn iyan na so agama o taw a miskin, sa inoln iyan so langowan a goang a khaokitan ankanan a kamimiskini sa da niyan dn pakalithowasa sa ba maadn ko ltlt o manga Muslim, na aya paganay a kinowa niyan a bolong a khirn sankanan a paniakit a mabagr na so kanggalbk. Pitharoo Allāh  a:

وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

(

التوبة

105)


Go tharo anka a nggalbk kano ka pagilayin o Allah so galbk iyo ago so sogo iyan, ago so miamaratiaya (at Tawbah 105).
So kanggalbk na paliogat anan o Islam, a patoray ko manga taw a oman i isa kiran na kaadnan sa galbk a halal a khisabap on na khabogaw niyan so shaytan o kamrmr, a giankanan a galbk na gianan so koat o manosiya a hialal on o Allāh  a kanggalbka niyan on a khasabapan sa kaoyagan a miphagintaw niyan. Sii ko kinisogoon iyan ko kanggalbk na inisogo iyan pn a balowin so galbk a iimpidan o gii ron nggalbk sa phiapiyaan iyan. Pitharoo Rasūlullāh  a:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ عَبْدًا إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ

Mataan a so Allah na pkhababayaan iyan a oripn a igira adn a pinggalbk iyan a galbk na impidan iyan sa phiapiyaan iyan.

Manga Oripn o All

ā

h,

aya ptharoon a kaimpidi ko galbk, na so kabaloy o pnggalbk a paganay ron, na katawan iyan so waraan o pnggalbkn iyan, ka odi niyan katawi na kabinasa a onga niyan ago kaola, ika dowa, na katawan iyan so kala o galbk iyan ago so kala o masa (waqto) a pagosarn iyan on, ka langowan a galbk na adn a masa niyan sa ron matatago, odi na aya pananagoay o galbk na so masa, sa da a galbk o daa masa, sa datar oto so kaklida on, sa so galbk a pnggalbkn sa salongan na di nggalbkn sa pito gawii, ka gianan na kabinasa a ondas iyan, sabap sa taigo iyan so isa ka gantag ko satiman a sako, sa datar oto a so pnggalbkn sa pito gawii na di nggalbkn sa salongan ka o gioto i masowa na inalosod iyan so isa ka gantang ko satiman a baso amay ka mosar sa masa a maito a di so galbk, odi na pakalaan iyan so masa a di so galbk, sa apiya anda sa dowa nan na kalapis a onga o galbk iyan, na di niyan khamataanan so antap o Islam ko kanggalbk.
Aya kaontol a katatagoan ko kapakaapas o galbk na ibgay ron so katao ko da on pn kanggalbka ago tarotopn on so masa niyan a mappnto on ko kapnggalbka on, sa di kalawanan ago di kalbatan, ka so masa na gioto i pananagoay o galbk, sa daa galbk inonta a adn a masa niyan, gianan i waraan ankai a kibabatog a di dn makapmblag so galbk ago so masa niyan taman sa miasatiman sa so dn so masa na gioto so galbk ago gioto dn so kaoyagoyag, gioto i kiatharoa on o manga ulama sa so masa na gioto dn so kaoyagoyag, a sa kapkhailang iyan na pkhadadas so kaoyagoyag o taw.

Manga Oripn o All

ā

h,

giankai a phagosayin tano a masa ago so galbk on na aya miakasabot on na so manga taw a kna o ba manga Muslim, sa miaanad iran ko Islam, na ininggolalan iran na miakadaya siran ko doniya sa minipaar iran so waraan sa kabaya iran, na so pman so Muslim na totorogn ko sindaw, na so makatotorog ko maliwanag na tomo so taw a pphangapoap ko malibotng ka khasalak a phakaapr sa kamapiayaan iyan, sa gianan i mambbtad o doniya imanto, a kasorgaan o manga taw a sarowang, na so manga Muslim na datar o manga wata a ilo a pphamorot sa odod ko lamisaan o manga kawasa on.
Hay Manga Oripn o Allāh  a manga Muslim andai masa a kakhasabota tano san? Di tano katawan i ptharoon a kanggalbk, na aya pn so masa niyan, gioto i sabap a gii dn nggalbk so pagagalbk na aya kalilid na dokaw a pkharagon iyan, ka kagiya korang so sabot iyan ko mambbtad, maganad tano aki ka piangndao tano o Qur’an sa inikhoat rkitano o Rasūlullāh  ago so manga sahabah niyan, sa miadakp iran so doniya ko mbala a panga niyan, na imanto a masa antonaa i btad o Muslim, pamomorot sa odod ko lamisaan o manga sarowang, pphangongoripn ko ridoay niyan sii ko apiya antonaa a katampar. Katampar a kandato na oripn siran on, katampar a sandiyata oripn siran on, katampar a katao ko waraan oripn siran on, katampar a kapagisaisa ago kathatabanga oripn siran on pn.

Manga Oripn o All

ā

h

, odi tano knala so waraan o galbk tano, galbk a simba antaa ka galbk a kakhaoyagan a kapanamok, sa di tano iokit sankai a kinilang tano a lalan iyan, na di tano dn makardot sa sarinkot ko kamrmr ago so kapakarondan.
Amay ka maadn ko manga Muslim so galbk a inimpidan na phakala so kakawasaan ko barandiya, na khaadn so manga kawasa, na khowaan kiran so zakat a gianan i ikadowa a bialoy o Islam a bolong sankoto a kammrmr sa phakamaradika so miskin, na misabap on na makapkhakaraniya so goang o kawasa ago siran, sa khagdam a so tamok na lomalankap kiran sa daa kadodoanan a Muslim ka palaya dn kaaamplan sa tamok, na khaonga oto so kaphakabagr o giikanggalbka ko manga simba ko Allāh , ka kagiya mapipiya a ginawa o manga taw, sa so kawasa na somasarig ko ginawa niyan ago so tamok iyan oba kabinasai o mrmr, na so mambo so miskin na sisiapn iyan so kawasa ago so tamok iyan ka kagiya katawan iyan a so tamok o kawasa na aya pkhapoonan o kaoyagan iyan, na sii ko kaphagingd a gianan i waraan iyan ago aya niyan kagdam na mawatan on so kasagomparak ago so karopt mapiya pn malobay ko okit a giikandato odi na sii ko blangan o sandiyata.

Manga Oripn o All

ā

h

, pangnin tano ko Allāh a balowin tano niyan a pd ko manga taw a pphamakin’gn iran so katharo na phagonotan iran so lbi ron a mapiya.

وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ

إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Wa aqūlu qawlī hādā wa astagfirullāha lī wa lakum wa lisāiril Muslimīn min kulli dambin fastagfirūhu innahu Huwat Tawwābur Rahīm.




Al Khutbah 31

So Bandingan ko Kazabar ago so Kapromasay

Ki: Alim, Hassanor Bin Maka Alapa

Al Murshid Al Am

Al Insan Islamic Assembly of the Philippines

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

,

وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

,

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى يِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدُ

:

فَيَاعِبَادَ اللهِ يَقُولُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

:


كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

(

آل عمران

110)


Innalhamda lillāhi nahmaduhu wa nastaīnuhu wa nastagfiruh, wa na’ūdubillāhi min shurūri anfusinā wa sayyiāti a’mālinā, man yahdihillāhu falā mudhillalahu, wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan murshidā, wa ash’hadu allā ilāha illallāhu wahdahu lā sharīka lahu, wa ash’hadu anna Mohammadan abduhu wa rasūluh, Allāhumma salli wa sallim wa bārik alā Mohammadin sallallāhu alayhi wa salallama wa alā ālihi wa sahbihi wa manihtadā bihad’yihi ilā yawmidd dīn wa ba’du:
Fayā ibādallāh, Yaqūlul Haqqu Tabāraka wa Ta’ālā fil Qur’ānil Karīm:
Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnāsi ta’murūna bil ma’rūfi wa

tanhawna anil munkari wa tu’minūna billāhi (Ali Imran 110).


Manga Oripn o All

ā

h,

so oriyan o bantog ko Allāh  ago so salawat ko Nabi tano a Mohammad  ago so manga Sahabah niyan ago so manga pamiliya niyan na rabray ko langowan a Muslim, na aya oriyan iyan na phamagosayin tano ankai a bandingan a so Kazabar ago so kapromasay sa lalan ko Allāh .
Giankaya a kazabar na di niyan mipmblag so kapromasay ka zakotowa ago magpda sa o magalat so isa na khadadas so ika dowa.

Manga Oripn o All

ā

h,

katawan tano a so kiapakaawa o apo tano a Adam sii ko sorga sa phakatogalin ko doniya, na aya maana oto na khaadn so mala a kapromasay ago kaphantang ko kassmpanga ko manga rrgn ko kaoyagoyag sankai a liawaw o lopa. Aya sabap iyan na so katatago iran sa sorga, na daa karomasayan ago daa kandokadokaw ka gioto so ingd a daa sabap on ka palaya dn kahanda o Allāh  so giimanggolawla sa nggolalan ko kabaya iyan a Irādah Kawniyyah a langowan taman na pkhaadn sa daa sabap iyan.
Giapman ankai a doniya na giai so ingd a sabap, aya maana niyan na langowan a mapnggolawla on na misasankot ko sabap, sii matatago so sabap ago so misasabap on (cause & effect), so antap a misasarta on so okit a ikhowa on, opama o khabaya ka minom sa btng a ig a niyog na makaphloba ka sa kolambit na maphamanik ka so niyog ko poro o kayo niyan amay ka di praotn o soko oka, sa zagad ka sa margn ago piligro ka o maolog ka na maragn o ba ka pn makapagiranon na di ka pn masilang na phangagogoob a lawas ka sa phangapopotol so manga tolan ko lawas, na o ba ka ba dn oontod a lalangagn ka so niyog o ba rka maolog, na makapoti pn so kakowak o maolog rka.

Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


--58.html

--61.html

--66.html

--6am--------------h6mic.html

--79-zn-ist---mxt-r-kinci.html