1 ... 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 231

2-Cİ NƏŞR Əlavə VƏ DÜZƏLİŞLƏR - səhifə 202

səhifə202/231
tarix02.06.2018
ölçüsü7.12 Mb.

 

399 


qarşı  şahit  tutduqdan  sonra  ovcu  ilə  onları  götürdü.  Bunlar  Cənnətlik,  bunlar 

Cəhənnəmlikdir  deyə  buyurdu.  Cənnət  əhli  olanlara  Cənnət  əhlinin  əməli 

asantlaşdırıldı,  Cəhənnəm  əhli  olanlara  da  Cəhənnəm  əhlinin  əməlləri 

asantlaşdırıldı»

1610

.  İbn  Abbas  -  radıyallahu  anhu 

  rəvayət  edir  ki,  Rəsulullah 

–   sallallahu  aleyhi  və  səlləm 

  buyurdu:  «Allah  Adəmin  belindən  Numanda  (Ərafətdə) 

əhd  almışdır.  Onun  belindən  yaradacağı  bütün  zurriyətini  çıxardaraq  sanki  qarşısına 

kiçik qarışqalar kimi səpmişdir. Sonra onlarla danışaraq:  

«

(Ey Peyğəmbərim!) 

Xatırla 

ki,  bir  zaman  Rəbbin  Adəm  oğullarının  bellərindən  

(gələcək)

  nəsillərini  çıxardıb 

onların  özlərinə  

(bir-birinə)

  şahid  tutaraq:  “Mən  sizin  Rəbbiniz  deyiləmmi?”  – 

soruşmuş,  onlar  da:  “Bəli,  Rəbbimizsən!”  –  deyə  cavab  vermişdilər.  

(Belə  bir  şahidliyin  səbəbi)

  Qiyamət  günü:  “Biz  bundan  qafil  idik».

  (əl-Əraf  172)

1611


.  Əbu 

Darda - radıyallahu anhu 

 rəvayət  edir ki, Rəsulullah 

–  sallallahu aleyhi və səlləm 

 

buyurdu: «Allah Adəmi xəlq etdikdən sonra, onun sağ çiyninə vuraraq kiçik qarışqalar 

şəkilində  oradan onun ağ zurriyətini çıxartdı. Sonra onun sol çiyninə  vuraraq kömürə 

oxşar qara zurriyətini çıxardı. Sonra sağ əlində olanlara: Cənnətə və Mənə fərq etməz, 

sol əlində olanlar: Cəhənnəmə və Mənə fərq etməz"

1612

. Rəsulullah 

–  sallallahu aleyhi  və səlləm 

 buyurdu: «Güc və Qüvvət sahibi olan Allah məxluqatını zülmətdə xəlq etdi 

və onların üzərində Öz nurundan verdi. Kimin üzərinə nur düşmüşsə onlar doğru yolla 

gedənlərdi. Kimin də üzərinə nur düşməmişsə o, kimsə zəlalətdə olandır. Buna görə də 

mən deyirəm ki: Artıq qələm qurumuş və Allah hər bir şeydən xəbərdardır"

1613


. Aişə -  radıyallahu  anhə 

  rəvayət  edir  ki,  Rəsulullah 

–   sallallahu  aleyhi  və  səlləm 

 

Ənsarlardan  balaca  bir  uşağın  cənazəsinə  çağrıldı.  Mən:  «Ya  Rəsulullah!  O,  nə 

xoşbəxdir!  O,  Cənnət  sərçələrindən  bir  sərçə  quşudur.  Pislik  etmədi  və  pislik  etmək 

yaşına  da  çatmadı

1614


»  dedim.  Peyğəmbər:  «Məgər  bilmirsən  Allah  Cənnət  üçün  bir 

                                                

1610

 İbn Qeyyim «Şifaul Alil» s. 10, İbn Cərir «Təfsir» Əhməd Şakirin təhqiqi ilə 13/244-250, Əbu Davud 4/224. 

1611

 İmam  Əhməd  «Musnəd»  1/172,  İbn  Əbi  Asim  «əs-Sünnə»  202,  İbn  Cərir  «Təfsir»,  əl-Albani  «Səhih  Hədislər 

Silsiləsi» 1623, "Mişkət" 1/43.  

1612


 Xatib Təbrizi "Mişkət" 1/42.  

1613


 Tirmizi 2642, əl-Albani "Səhih".  

1614


 İbn  Teymiyyə  – rahmətullahi  aleyhi  –  müşriklərin uşaqlarından  danışarkən  deyir  ki: "Allah  onların  nə  edəcəklərini 

daha  gözəl  bilir  –  Həddi-buluğa  çatdıqları  zaman  Onlardan  kimin  kafir,  kimin  isə  mömin  olduğunu  Allah  daha  gözəl 

bilir.  Əbu  Hureyrə  -  radıyallahu  anhu  –  Peyğəmbər  –  sallallahu  aleyhi  və  səlləm  –  buyurdu:  "Qiyamət  günü  Allah 

onların  cəm  olduqları  yerə  bir  Peyğəmbər  göndərəcəkdir.  Kim  ona  tabe  olacaqsa  Cənnətə,  kim  də  asilik  edəcəksə 

Cəhənnəmə  girəcəkdir.  Bu  zaman  Allahın  onlar  barəsində  bildiyi  həyata  keçəcəkdir.  Əməllərinin  qarşılığı  onlara 

veriləcəkdir".  Məcmuul  Fətava  4/246.  

Ölmüş  Körpə  Uşaqlar  Haqqında  Bir  Cox  Rəylər  Var:

  

1)

  Onlar  Allahın  istəyi 

altındadırlar.  

2)

  Onlar  hamısı  Cənnətlikdirlər

.  3)

  Ataları  haraya  düşəcəksə  onlar  da  oraya  düşəcəklər.  Valideyinlərinə 

tabe  olurlar.  Valideyinlərindən  biri  Cənnətə  girərsə  Cənnətə,  Cəhənnəmə  girərsə  Cəhənnəmə  girərlər.  Aişə  -  radıyallahu 

anhə  –  deyir  ki,  peyğəmbər  –  sallallahu  aleyhi  və  səlləm  –  dən:  “Müşriklərin  kiçik  ikən  ölən  uşaqlarının  axirətdə  halı 

necə  olacaqdır?”.  O:  “Atalarına  tabe  olurlar”.  Heç  bir  əməl  etmədən  necə  atalarına  tabe  olurlar.  O:  “Onların  nə  əməl 

etdiklərini Allah  bilir” deyə  buyurdu. Əbu  Davud.

 4)

  Torpağa  çevriləcəklər. 

5)

  Cənnət ilə  Cəhənnəm arasında  bir  yerdə 

olacaqlar. 

6)

  Müşriklərin uşaqları  Cənnət əhlinə  xidmət edəcəkdir.  Peyğəmbər –  sallallahu aleyhi  və səlləm  –  buyurdu: 

“Rəbbimdən  kiçik  ikən  ölən  müşrik  uşaqlarının  Cənnətdə  möminlərə  xidmət  etmələrini  istədim.  Rəbbim  də  qəbul  etdi”. 

Həkim,  Tirmizi.  

7)

  Bu  məsələni  araşdıranda  susmaq  lazımdır.  

8)

  Araşdırmamış  susmaq  lazımdır.  

9)

  Hamısı 

Cəhənnəmdədir.  

10)

  Allah  onları  imtanhan  edəcəkdir.  Ən  doğru  olanı  

1

-ci  və  

10

-cu  rəylərdir.  Əbu  Hureyrə  -  radıyallahu  anhu  –  rəvayət  edir  ki,  Peyğəmbər  –  sallallahu  aleyhi  və  səlləm  –  buyurdu:  «Hər  doğulan  təbiətinə  görə 

(fitrət  üzərə)  doğular.  Sonradan  ata-anası  onu  Yəhudiləşdirər,  Xristianlaşdırar,  Atəşpərəstləşdirər.  Həqiqətən  heyvalarda 

dünyaya  sağ-salamat  gəlirlər.  Məgər  sən  onların  içərisində  kəsik  qulaqlı  doğulan  görmüsən

.  «

(Ya  Muhəmməd!  Ümmətinlə  birlikdə)  

batildən  haqqa  tapınaraq  üzünü  Allahın  fitri  olaraq  insanlara  verdiyi  dinə  

(İslama)

  tərəf  tut. 

Allahın dinini  heç vəchlə  dəyişdirmək  olmaz. Doğru  din  budur, lakin  insanların  əksəruiyyəti bilməz».  

(ər-Rum  30) 

(Başqa  rəvayətdə:  Bir  nəfər:  «Ya  Rəsulullah!    Əgər  uşaq  Yəhudi,  nəsrani  və  Məcusi  olmamışdan  qabaq  ölərsə  nə 

deyirsə?».  Peyğəmbər:  «Allah  onların  nə  edəcəklərini  daha  yaxşı  biləndir)».  Müslim  2658.  Bu  hədisdə  Peyğəmbər  –  sallallahu aleyhi  və səlləm  – buyurmadı  ki:  "Müsəlmanlaşdırar". Çünki  hər doğulanın  doğulduğu təbiəti  İslamdır.  Ayə: 

Allah  qullarını  Həniflər  olaraq  yaratdı  və  doğru  olanı  qəbul  etmək  üçün  onlara  fərasət  vermişdir.  Lakin  sonradan :

wp-content -> uploads -> Kitablar
Kitablar -> TəRTİBÇİLƏRDƏN
Kitablar -> Toplayan və TƏRTİb edəN: K. HÜSeyn
Kitablar -> XanəLİ KƏRİMLİ BİR ÖMRÜN İŞIĞI
Kitablar -> Şərii rəy şəriətdir!
Kitablar -> 2-Cİ NƏŞR Əlavə VƏ DÜZƏLİŞLƏR
Kitablar -> Əhli Sünnə Vəl Cəmaat Sələfi Salihin
Kitablar -> Фчшкцец шьфт


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


2-3-5exempeli-spel--.html

2-3-6--raspredelenie.html

2-3-6-5--kullanm-ekli---t.html

2-3-7--dux---stand-02--05.html

2-3-7-lentel---vytauto.html