6 семестр


6 семестр


6 семестр


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

6 семестр Пәннің аталуы - Ф 06-32 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


6 семестрПәннің аталуыМ9.

Әлеуметтану және саясаттану

Қысқартылған атауыӘжС

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)Дәрістер, практикалық, ОБСӨЖ,СӨЖ

Семестр:6 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.Абенов К.К.

Доцент / оқытушы:Аға оқытушы

Жұмыс тіліҚазақша, орыса

Оқу жоспарымен сәйкестігіБазалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саныДәрістер–30, практикалық –30, ОБСӨЖ–60, СӨЖ–60

Еңбек сыйымдылығыБарлығы – 180 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері4 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайларыПререквизиттер: Мәдениеттану, философия, құқық негіздері, логика,

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігіӘлеуметтану курсының мақсаттары мен міндеттері Қазақстан Рспубликасындағы жоғарғы кәсіби білім берудің мемлекеттік стандартымен анықталған, және студентке болашақ маман ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыдан тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттесетікпен даму заңдылықтарын қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрлымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылықпен өз ара байланысқа түсуі және қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік береді.

МазмұныДәрістер

:

Әлеуметтану пәніне кіріспе, әлеуметтанулық теориялар мен концепциялар, нақыты әлеуметтік зерттеулердің методологиясы мен методикасы, қоғамның қалыптасу, даму аспектілері, қоғамның әлеуметтік құрылымы, стратификациясы, мобильділігі, әлеуметтік институттар, тұлға әлеуметтануы, девиациялық мінез құлық әлеуметтануы, мәдениет әлемуеттануы, экономикалық мәдениет, мінез құлық әлеуметтанулық зерттеу аспектісі ретінде, саяси қатынастар және билік әлеуметтануы, бұқаралық коммуникация әлеуеттануы.

Семинарлық сабақтар

:

Әлеуметтік білімдер құрылымы, қазақ ағартушыларының әлеуметтік ойлары, әлеуметтік зерттеулерді нарықтық қатынастарды зерттеуде қолдану, қоғам әлеуметтік жүйе ретінде, қоғамның әлеуметтік стартификациясы, тұлға типтері, отбасы әлеуметтануы, экономикалық, саяси, мәдениет, бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріСтуденттер қоғамдық өмірдің даму заңдылықтарына назар аудару негізінде олардың дұрыс дүниетанымын қалыптасады, қоғамдық үрдістердің белгілі бір мемлекеттер көлемінде немесе ғаламдық тұрғыда қалыптасуы мен іске асу ерекшеліктерін ашып көрсетеді, нақты қоғамдық ортада іс-әрекет жасау қабілетіне дағдыланады, қандай болмасын қоғамдық құбылыстар жағдайына баға беру қажетті ғылыми ұстанымдары қалыптасады, өзінің кәсіби проблемаларын әлеуметтік тұжырымдар мен әдістерді қолдану арқылы шешуге қажетті білімдермен қаруланады; болашақта Қазақстанның қоғамдық - саяси сферасында белсенді болуға тырысады.

Пәннің аталуыМ27.1.

Өсімдіктер селекциясы

Қысқартылған атауыӨС

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:Семестр 6

Оқытушының Т.А.Ә.Биғара Т.С.

Доцент/оқытушы:А.ш.ғ.к., доцент м.а.

Жұмыс тіліКазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігіБазалық пән, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саныДәрістер – 30, практикалық – 30, ОСӨЖ – 60, СӨЖ – 60

Еңбек сыйымдылығыБарлығы – 180 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері4 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайларыПререквизиттер: «Өсімдік биотехнологиясы», «Ауылшаруашылық биотехнологиясы» «Жалпы молекулалық генетика","Молекулярлық биология", "Биохимия" пәндері кіреді.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі"Өсімдіктер селекциясы" пәні студенттерге мәдени өсімдіктердің өсіп жетілуінің эволюциялық заңдылықтарын, жаңа сорттарды ашудағы жетістіктерді, ауыл шаруашылығына пайдалы да тиімді өсімдіктерді, егістік дақылдарын зерттейді. Сонымен қатар жеміс-жидектердің түсімін және сапасын арттырудың, зиянкестер мен ауыруларға қарсы күрес жүргізудің жолдарын тереңінен түсіндіреді.

МазмұныДәрістер:

Генетикалы-селекциялық зерттеулердің теориялары мен іс жүзінде жүргізілген ілімі. Мәде-ни өсімдіктердің эволю-циясы. Генетикалық селекция ғылымының қазіргі кездегі бағыты мен мақсаты. Селекция-лық түрдің ауылшаруашылық өндірісіндегі экономикалық тиімділігі мен маңызы. Селекция-ның әдістері. Селекция әдістерінің дамуы мен қолдануына тарихи шолу. Өсімдік селекциясындағы гибридизация. Тозаңдану.Оның түрлері мен әдістері. Будандастыру, оның түрлері. Мутация. Сұрыптау. Сұрыптаудың түрлері. Сұрып-таудың табиғи және жасанды түрлеріне арналған Ч. Дарвиннің ілімі. Өсімдіктер генофонды және оның селекцияда қолдануы. Интродукция және оның іс жүзіндегі маңызы. Өсімдік интро-дукциясының теориялық негізі. Мәдени өсімдіктердің шығуы мен әр түрлілігі жөніндегі Вавиловтың теориясы. Өсімдіктер селекциясындағы түрдің шығуы туралы ілім. Негізгі материал-ды алудың түрлері мен әдістері. Селекция және өнімділік. Зиянкестер мен ауруларға қарсылығын сақтауы. Өнімділігіне баға беру.Селекциялық заттардың сапасын өніміне қарап бағалау. Түрлер туралы түсінік. Жаңа сорттардың шығарылуы. Өндірістің жаңа түрлерге сұранысы.Селекциялық егістер мен түрлерді сынау үшін жерді дайындау және таңдауды үйрену. Гетерозис және оның өсімдіктер селекциясында пайдалану. Аталық тазалығын пайдалану. Өсімдік селекциясындағы поли-плойд, анеуплойд және гаплойд. Полиплойтардың, анеуплойд-тардың түрлері және ерекшеліктері. Гаплойдтар және олардың селекциядағы маңызы.

Практикалық сабақтар:

Өсімдік селекциясының теориялық ілімдері.Селекцияның қәзіргі кездегі бағыты мен мақсаты.

Селекция әдістерін іс жүзінде қолдану. Өсімдік селекциясын-дағы гибридизация,будандастыру және мутация. Сұрыптау. Сұрыптаудың түрлері мен әдістері. Интродукциялық матери-алды пайдалану. Мәдени өсімдіктердің шығу тарихына шолу

Бастапқы-негізгі материалды алу әдістері. Зиянкестерге және ауруларға қарсы төзімділігіне селекция жүргізу. Өнімділігін арттыруға селекция жүргізу. Сорт туралы ілім. Ауылшаруа-шылық өндірісінде сорттың маңызы. Селекция жүргізуде тұқымдық материалды таңдау. Сортты сынауда топырақты таңдау және дайындау. Селекциялық үрдістердің принциптері.

Өсімдік селекциясында биотехнологиялық әдістерді қолдану.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріПәнді оқудың барысында және емтихан тапсыру нәтижесінде студент селекцияның негізгі әдістерін,мәдени өсімдіктердің систематикалық жағдайындағы шығу тегін есепке алуын,оның ішінде гибриттерді, полиплоиттарды және мутагенезді оқып және де қажетті жоғары азықтық өсімдіктердің сорттарын селекциялық мақсатта жасау үшін,бүтін организмнің күрделі белгілері мен қасиетінің пайда болуын, генетика заңдылықта-рына, гендік инженерия механизмдеріне негізделетінін білуі керек.

Бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды (эмтихан).Пәннің аталуыМ27.2.

Жануарлар селекциясы

Қысқартылған атауыЖС

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)Дәрістер, практикалық, ОБСӨЖ, СӨЖ

Семестр:Семестр 6

Оқытушының Т.А.Ә.Биғара Т.С.

Доцент/оқытушы:А.ш.ғ.к., доцент м.а.

Жұмыс тіліКазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігіБазалық пін, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саныДәрістер – 30, практикалық – 30, ОБСӨЖ – 60, СӨЖ – 60

Еңбек сыйымдылығыБарлығы – 180 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері4 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайларыПререквизиттер: «Зоология», «Биохимия», «Генетика», «Анатомия», ”Жануарлар биотехнологиясы”, ”Жануарлар физиологиясы” пәндері.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі«Жануарлар селекциясы» пәнінің негізгі мақсаты -студенттерге ежелден калыптасқан, ұзақ уакыттар бойы тәжірибелермен тексерілген ауылшаруашылық малдарының өнімділігін арттыру, халық шаруашылығына тиімді де пайдасы зор мал тұқымдарын шығару және оның тұқымдық сапасын жетілдіру әдістері жөнінде іргелі білім беру болып табылады.

МазмұныДәрістер:

Кіріспе.Малдың шығу тегі мен эволюциясы.

Ч.Дарвиннің эволюциялық ілімі, оның маңызы. Малдың өсіп жетілуі. Онтогенез, оның мәні мен маңызы. Жануарлардың өсіп-жетілу заңдылықтары. Мал селекциясының негізгі әдістері. Мал сұрыптау. Мал селекциясының теориялық негіздері. Сұрыптау түрлері. Малды дене бітімі,сыртқы пішіні және ішкі құрылысы бойынша бағалау және сұрыптау.

Конституция, экстерьер, интерьер туралы түсінік. Малды өніміне қарай бағалау және сұрыптау.Малды өнімділігіне қарай бағалау принциптері мен әдістері. Малды ата тегіне қарай бағалау және сұрыптау.Мал шежіресін жасау және селекцияда қолдану тәртібі. Малды ұрпағының сапасына қарай бағалау және сұрыптау. Аталық малды ұрпағының сапасына қарай сынау. Аналық малды ұрпағының сапасына қарай бағалау және сынау. Жұп таңдау. Жұп таңдаудың генетикалық алғышарттары. Жұптаңдаудың селекция тиімділігіне әсері. Сұрыптау мен жұптаудың арақатынасы. Жұп таудың негізгі принциптері. Селекцияның негізгі генетикалық өлшемдері. Малдың селекциялық белгілерінің өзгергіштігі мен тұқым қуалаушылығын зерттеудің биометриялық негіздері. Мал тұқымы туралы түсінік.Мал тұқымдары туралы ілімнің генетикалық-селекциялық негіздері.Мал тұқымының негізгі ерекшеліктері. Мал өсіру әдістері. Таза тұқым өсіру.Оның мақсаттары мен міндеттері.Таза тұқым өсірудің селекциялық-генетикалық ерекшеліктері. Туыстық малдарды шағылыстыру. Оның биологиялық ерекшеліктері. Инбридингті селекцияда қолдану. Инбредтік депрессия. Аталық із және аналық ұя бойынша селекция жүргізу және оның мақсаты.Аталық ізге тән ерекшеліктер.Аталық ізбен жүргізілетін селекциялық сұрыптау мен жұптаулар. Будандастыру.Оның мәні мен биологиялық ерекшеліктері. Гетерозис селекциясы, оның биологиялық мәні. Мал шаруашылығындағы гибридтеу. Оның түрлері мен тарихы.Мал селекциясында биотехнология ілімінің маңызы.Гендік инженерия.

Практикалық сабақтар:

Малдың өсіп- жетілуін анықтау.

Малдың экстерьері мен конституциясын бой өлшемдері аркы-лы бағалау, малдың тұлға индекстерін есептеп шығару.Малдың экстерьері мен конституциясын графикалық кескіндеу арқылы бағалау. Малдың сүт өнімділігі және оны есептеу әдістері. Малды сүт өнімділігі бойьшша бағалау. Малды ет енімділігі бойынша багалау.Құсты жұмыртқа өнімділігі бойынша бағалау. Қойды жүн өнімділігіне қарай бағалау. Жылқыны жұмыс өнімділігіне карай бағалау. Малды жанама туыстарына карай бағалау. Аталық малдың препотенттілігін анықгау. Қой шаруашылығындағы малдың класына карай жұп таңдау. Будандардың әр тұқымынан қан үлесін анықгау. Мал шаруашылығында гибридтеуді қолдану. Мал тұқымдарын шығару әдістері.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріПәнді оқудың барысында және емтихан тапсыру нәтижесінде студент үй жануарларының шығу тегі мен тарихи дамуы (эволюциясы), коғамда мал шаруашылығы мен өндіргіш күштер дамуының өзара байланыстылығы, мал туқымы туралы ілім, малдың өсіп жетілуі мен дамуындағы заңдылыктар, мал сұрыптау мен жұп таңдаудың ғылыми негіздері, практикалық тәсілдері, мал өсіру мен селекцияның негізгі әдістері, мал селекциялау, малдың тұқымдық, өнімділік касиеттерін және оларды ұрпақган-ұрпаққа жақсарта түсу жұмыстарын меңгерулері тиіс.

Бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды (эмтихан).Пәннің аталуыМ27.3.

Микроорганизмдер селекциясы

Қысқартылған атауыМС

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:Семестр 6

Оқытушының Т.А.Ә.Рысбаева Г.С.

Доцент/оқытушы:Аға оқытушы

Жұмыс тіліКазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігіБазалық пән, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саныДәрістер – 30, лабораториялық – 30, ОСӨЖ – 60, СӨЖ – 60

Еңбек сыйымдылығыБарлығы – 180 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері4 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайларыПререквизиттер: биофизика, микробиология, микроорганизмдер биотехнологиясы

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігіCтуденттерге микробиология бөліктерінің құрылым принциптері, жеке жұмыстарды ұйымдастыру үшін теориялық жағынан негізгі жағдайларды ашуға үйрену, микроорганизмдер селекциясының қазіргі жағдайын және оларды дамытудың тиімділігін түсіндіру.

Нәтижесінде: штаммаларға және өнімнің сорттарына деген сұранысты білу;

Биотехнологиялық объектілерге сәйкес оқу-зерттеу әдістерін таңдап, оларды сенімді түрде қолдана білу;

М м.о. негізгі қасиеттерін, олардың жіктелуін, адам өміріндегі және табиғаттағы рөлін білу, биологиялық белсенді заттар өнеркәсібіндегі микробтарды пайдалану мүмкіндіктерін оқып білу;

Микробиология және биотехнология жөніндегі әдебиеттерді пайдалану; микроорганизмдердің өнеркәсіптік өсуін қолдау; технологиялық процесстердің әр түрлі этаптарындағы олардың өмір сүру қабілеттерін қадағалау.


МазмұныДәрістер: Микроорганизмдерді сұрыптау. М.о – дің өмір сүруіне өндірістік маңызы бар өнімдер және микроб жасушаларының табиғаты , олардың маңызы. Клондар мен штаммалар туралы түсінік. Сұрыптау үшін микроорганизмдердің негізгі түрін таңдау. Микрооорганизмдердің табиғи формалаларының әр түрлілігі.

Сұрыптау жұмысына штамма дайындау. Сұрыптау жұмысының схемасы. Мутанттар алу. Мутацияның әр түрлілігі. Мутацияның пайда болу жиілігі. Мутацияны топтау. Пайдалы, зиянды және бейтарап мутациялар. Соматикалық және генеративтік, хромосомдық, геномдық мутациялар. Хромосомдық және геномдық мутациялардың эволюциядағы рөлі. Өнімділігі жоғары мутанттарды іріктеп алу әдістері. Кездейсоқ мутацияларды іріктеу. Белгілі бір фенотивтік белгілері бар мутантты мөлшерлі түрде іріктеу. Ауксотрофтық мутация. Аутоселекция. Құрылымында азоттық негіздері немесе амин қышқылдары бар, резистенттік құрылымды аналогтарды мутанттар арасынаніріктеу. Резистенттікті антибиотиктер үшін мутанттарды арасынан таңдап алу. Морфологиялық жағдайына байланысты мутанттарды таңдап алу. Түрдің өзгергіштігі. Фенотиптік және генотиптік өзгергіштік. Модификвция, рекомбинация, трансдукция, транскрипция және коньюгация туралы түсінік. Түрдің өзгергіштігі. Фенотиптік және генотиптік өзгергіштік. Модификвция, рекомбинация, трансдукция, транскрипция және коньюгация туралы түсінік. Түрдің өзгергіштігі. Фенотиптік және генотиптік өзгергіштік. Мутацияның маңызы. Гендік инженерияның келешегі. Мутациялық өзгергіштік. Индуцировандық мутагенез. Генетикалық рекомбинанттарды алу әдістері. Микроорганизмдерді белгілі бір температурада өсіру. Микроорганизмдердіегуге арналған құрал – жабдықтар. Микрооорганизмдер мен жұмыс жасаған кезде қолданылатын құрал – жабдықтар.

Практикалық сабақтар

: Микроорганизмдер селекциясы туралы түсінік. Селекция процесінің теориялық негіздері. Сұрыптау жұмысының ықшам сызбасы. Біріншілік және екіншілік метоболиттер. Мутанттарды алу, олардың түрлері. Мутациялардың түрлерін анықтау. Мутацияның типтері

Модификация туралы түсінік. Гендік инженерияның болашағы. Геномдық, хромосомалық, гендік мутация. Микроорганизмдерді егу және өсіру тәсілдеріОқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлеріСтуденттер алған білімдері арқылы теориялық дайындығын шыңдап, білік пен дағыдыларын іс жүзінде пайдалана білу қажет

Бақылау формасы: аралық бақылау, қорытынды (емтихан).


?


580-teodorescu-nistor1893.html

581--nguen--dak-zi--.html

582--pgnismul-va-fi-impus.html

582-gamlet-moskovskaya.html

583--palchik-e--i--.html